Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Uilvlinder verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

de Uilvlinder verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

de Uilvlinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Alleen die gegevens die nodig zijn voor uw behandeling.
 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten infomeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we gegevens bewaren

de Uilvlinder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: De wettelijke gestelde bewaartermijnen worden in acht genomen. Wanneer er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is, bepaalt de Uilvlinder zelf de bewaartermijn. Hierbij wordt uitgegaan van het uitgangspunt dan niets langer wordt bewaard dan noodzakelijk. Concreet betekent dit gegevens van cliënten 1 jaar na het laatste contact vernietigd worden.

Delen met anderen

de Uilvlinder deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar barbara@deuilvlinder.nl . De Uilvlinder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Uilvlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbara@deuilvlinder.nl

De Uilvlinder heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik maken van wachtwoorden.
 • Papierendocumenten bewaard worden in afgesloten kast.
 • Back-up bewaard word in een afgesloten kast.

Contactgegevens

De contactgegevens staan op de website.